Privacyverklaring website

 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op https://www.jacobspp.nl/ en niet op websites van derden die via links thans of later op of via deze website kunnen worden bezocht.

 

Jacobs Presentation Products (hierna: Jacobs) respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website.

 

Persoonsgegevens

In verband met de dienstverlening verwerkt Jacobs persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens kunnen actief door u aan Jacobs zijn verstrekt, zoals uw naam en contactgegevens. Verwerken betreft elke activiteit met persoonsgegevens, zoals opslaan, delen en beschermen daarvan.

Door uw online-apparatuur worden aan onze computer(s) bij het bezoeken van de website  https://www.jacobspp.nl/ automatisch enkele technische gegevens verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser of de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

 

 

Verantwoordelijke

is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Jacobs beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Jacobs is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

 

Doeleinden van de verwerking

Jacobs gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen. Hiernaast gebruikt Jacobs alle aan haar beschikbaar gestelde, door u verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening of om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Jacobs.

 

 

Grondslagen van de verwerking

Jacobs moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op de AVG. Overeenkomstig deze Europese verordening verwerkt Jacobs persoonsgegevens op basis van de overeenkomst(en) met u dan wel op basis van van u verkregen toestemming of een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang. Uw toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Jacob stelt of bijvoorbeeld offerte vraagt.

 

Verstrekking persoonsgegevens

Jacobs verstrekt uw via de website verkregen of verwerkte persoonsgegevens niet aan derden en deelt deze niet buiten de EER.

 

Als u iets bestelt, heeft Jacobs bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelt Jacobs uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met Jacobs hebt gesloten, in welk kader u ons toestemming geeft om deze te verwerken.

 

In uw persoonlijke account bewaart Jacobs de volgende gegevens: uw naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als u die hebt opgegeven) en betaalgegevens.

 

In uw account bewaren we ook uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties. Jacobs bewaart de gegevens in uw account zolang u actief klant bij Jacobs. Als u 7 jaar niet meer bij Jacobs hebt ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen of aanpassen in uw account.

 

Op onze website kunt u bepaalde persoonsgegevens invullen. Door deze te verzenden geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken. Hierbij kunt u denken aan uw klantnummer, bestelnummer, naam en bezorgadres om te zorgen dat deze uw bestelling tijdig en op de juiste manier kunnen verwerken. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen en/of om u offerte te doen of informatie te geven. Wij delen deze gegevens zonder uw nieuwe toestemming niet met derden en verkopen deze derhalve evenmin.

 

Jacobs werkt samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL. Van Jacobs ontvangen onze partners uw naam en bezorgadres. Deze zijn nodig om uw bestelling op het door u gewenste adres af te leveren.

 

Jacobs kan niet uitsluiten verplicht te worden om bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot uw persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

 

 

Persoonsgegevens van kinderen

Jacobs dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat aankopen en gebruik van de website door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

 

 

Opslag van uw persoonsgegevens

Jacobs slaat uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die Jacobs verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER. Wanneer hiervan sprake is, zorgt Jacobs ervoor dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Overeenkomstig de AVG heeft Jacobs de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 

Datalekken

Overeenkomstig de AVG stelt Jacobs de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis van een door Jacobs zelf geconstateerde of aan Jacobs gemelde inbreuk op de beveiliging (datalek) die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’. Dergelijke inbreuken op de beveiliging documenteert Jacobs in alle gevallen ook intern.

 

Gebruik van Google Analytics op de Website

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende  instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via hier eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Tegengaan van fraude

Om beveiligingsincidenten en fraude te voorkomen gebruikt Jacobs mogelijk uw persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek-, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Jacobs bewaart de via de website aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar na beëindiging van de zakelijke relatie, tenzij hiervoor wettelijk of anderszins een kortere of langere termijn geldt.

 

Uw privacy rechten

De AVG bepaalt dat u onder meer recht op inzage heeft in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of  verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Jacobs van u verwerkt, kunt u schriftelijk of per email een inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Jacobs behoudt zich het recht voor om zonder nadere aankondiging wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten, te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kunt (laten) bewaren in een database van u of van een andere partij. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Wij bieden u de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat te downloaden in account.

 

 

Recht om vergeten te worden

U hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot ju herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen in uw account

 

Privacy-officer

Voor AVG-gerelateerde vragen of informatie heeft Jacobs een Privacy-officer: de heer J. (Jaap) de Ruiter.

Hij is bereikbaar via info@jacobspresentationproducts.nl en (033) 2584324.

 

Contact; inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over het privacy-beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan Jacobs via het e-mailadres:  info@jacobspresentationproducts.nl of telefoonnummer (033) 2584324.

 

 

 

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 juli 2019.