ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

 

artikel 1.      Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,   offerte   en   overeenkomst tussen Jacobs Presentation Products, hierna te noemen:    “Gebruiker”,    en    een    Wederpartij waarop   Gebruiker   deze   voorwaarden   van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden  niet  door  partijen  uitdrukkelijk  en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige      voorwaarden      zijn  eveneens  van  toepassing  op  overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door  Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

 

artikel 2       Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding    is    gesteld.    Een    offerte    of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte  of  de  aanbieding  betrekking  heeft  in  de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Gebruiker    kan    niet    aan    zijn    offertes    of aanbiedingen   worden   gehouden   indien   de Wederpartij  redelijkerwijs  kan  begrijpen  dat  de offertes    of    aanbiedingen,    dan    wel    een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of

verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn  exclusief  BTW  en  andere  heffingen  van overheidswege,  eventuele  in  het  kader  van  de overeenkomst   te   maken   kosten,   daaronder begrepen    reis-    en    verblijf-,    verzend-    en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien    de    aanvaarding    (al    dan    niet    op ondergeschikte  punten)  afwijkt  van  het  in  de offerte  of  de  aanbieding  opgenomen  aanbod dan  is  Gebruiker  daaraan  niet  gebonden.  De overeenkomst  komt  dan  niet  overeenkomstig  deze  afwijkende  aanvaarding  tot  stand,  tenzij Gebruiker anders aangeeft.

 

artikel 3       Contractsduur; leveringstermijnen,   uitvoering   en   wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen   Gebruiker   en   de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,  tenzij  uit  de  aard  van  de  overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de     voltooiing     van     bepaalde werkzaamheden   of   voor   de   levering   van bepaalde  zaken  een  termijn  overeengekomen of  opgegeven,  dan  is  dit  nimmer  een  fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke  te  stellen.  Gebruiker  dient  daarbij  een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Gebruiker gegevens   behoeft   van   de  Wederpartij    voor    de    uitvoering    van    de overeenkomst,  vangt  de  uitvoeringstermijn  niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Wederpartij is verplicht  de  zaken  af  te  nemen op  het  moment  dat  deze  hem  ter  beschikking worden  gesteld.  Indien  de  Wederpartij  afname weigert  of  nalatig  is  met  het  verstrekken  van informatie  of  instructies  die  noodzakelijk  zijn voor  de  levering,  is  Gebruiker  gerechtigd  de zaken  op  te  slaan  voor  rekening  en  risico  van de Wederpartij.
 5. Gebruiker heeft het      recht      bepaalde werkzaamheden    te    laten    verrichten    door derden.
 6. Gebruiker is gerechtigd  de  overeenkomst  in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst    in    fasen    wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen  die  tot  een  volgende  fase  behoren opschorten  totdat  de  Wederpartij  de  resultaten van  de  daaraan  voorafgaande  fase  schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de     uitvoering     van     de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering  daarvan  noodzakelijk  is  om  deze  te wijzigen  of  aan  te  vullen,  dan  zullen  partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de  overeenkomst  overgaan.  Indien  de  aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet    op    verzoek    of    aanwijzing    van    de Wederpartij,  van  de  bevoegde  instanties  et cetera,  wordt  gewijzigd  en  de  overeenkomst daardoor   in   kwalitatief   en   /   of   kwantitatief opzicht   wordt   gewijzigd,   dan   kan   dit   ook consequenties       hebben       voor       hetgeen oorspronkelijk         overeengekomen         werd.  Daardoor         kan         het         oorspronkelijk

overeengekomen  bedrag  worden  verhoogd  of verlaagd.  Gebruiker  zal  daarvan  zoveel  als mogelijk  vooraf  prijsopgaaf  doen.  Door  een wijziging  van  de  overeenkomst  kan  voorts  de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid       van       wijziging       van       de overeenkomst,      daaronder  begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 1. Indien de overeenkomst    wordt    gewijzigd,  daaronder  begrepen  een  aanvulling,  dan  is Gebruiker    gerechtigd    m    daaraan    eerst uitvoering  te  geven  nadat  daarvoor  akkoord  is gegeven  door  de  binnen  Gebruiker  bevoegde persoon  en  de  Wederpartij  akkoord  is  gegaan met  de  voor  de  uitvoering  opgegeven  prijs  en andere  voorwaarden,  daaronder  begrepen  het alsdan   te   bepalen   tijdstip   waarop   daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk    uitvoeren    van    de    gewijzigde overeenkomst   levert   geen   wanprestatie   van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond  om  de  overeenkomst  op  te  zeggen. Zonder  daarmee  in  gebreke  te  komen,  kan Gebruiker  een  verzoek  tot  wijziging  van  de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en  /  of  kwantitatief  opzicht  gevolg  zou  kunnen hebben  bijvoorbeeld  voor  de  in  dat  kader  te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke   nakoming   van   hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder  begrepen  kosten)  aan  de  zijde  van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 3. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd  tot  verhoging  van  deze prijs  zonder  dat  de  Wederpartij  in  dat  geval gerechtigd  is  om  de  overeenkomst  om  die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs    voortvloeit    uit    een    bevoegdheid    of verplichting  ingevolge  de  wet  of  regelgeving  of haar  oorzaak  vindt  in  een  stijging  van  de  prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden    die    bij    het    aangaan    van    de overeenkomst  redelijkerwijs  niet  voorzienbaar waren.
 4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van   de   overeenkomst   meer bedraagt  dat  10%  en  plaatsvindt  binnen  drie maanden  na  het  sluiten  van  de  overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt  op  titel  5  afdeling  3  van  Boek  6  BW gerechtigd     de     overeenkomst     door     een schriftelijke    verklaring    te    ontbinden,    tenzij Gebruiker   alsdan   alsnog   bereid   is   om   de overeenkomst  op  basis  van  het  oorspronkelijk overeengekomene  uit  te  voeren,  of  indien  de prijsverhoging  voortvloeit  uit  een  bevoegdheid of   een   op   Gebruiker   rustende   verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

artikel 4       Opschorting,      ontbinding      en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op     te     schorten     of     de overeenkomst te ontbinden, indien:

–  de    Wederpartij    de    verplichtingen    uit    de overeenkomst  niet,  niet  volledig  of  niet  tijdig  nakomt;

–  na  het  sluiten  van  de  overeenkomst  Gebruiker ter  kennis  gekomen  omstandigheden  goede grond  geven  te  vrezen  dat  de  Wederpartij  de verplichtingen niet zal nakomen;

–  de    Wederpartij    bij    het    sluiten    van    de overeenkomst   verzocht   is   om   zekerheid   te stellen     voor     de     voldoening     van     zijn verplichtingen  uit  de  overeenkomst  en  deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–  Indien  door  de  vertraging  aan  de  zijde  van  de Wederpartij   niet   langer   van   Gebruiker   kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de   oorspronkelijk   overeengekomen   condities  zal   nakomen,   is   Gebruiker   gerechtigd   de overeenkomst te ontbinden.

 1. Voorts is   Gebruiker   bevoegd   de overeenkomst     te     ontbinden     indien     zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn   dat   nakoming   van   de   overeenkomst onmogelijk   is   of   indien   er   zich   anderszins omstandigheden  voordoen  die  van  dien  aard zijn  dat  ongewijzigde  instandhouding  van  de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 2. Indien de    overeenkomst    wordt ontbonden  zijn  de  vorderingen  van  Gebruiker op   de   Wederpartij   onmiddellijk   opeisbaar. Indien    Gebruiker    de    nakoming    van    de verplichtingen    opschort,    behoudt    hij    zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Gebruiker  tot  opschorting  of ontbinding  overgaat,  is  hij  op  generlei  wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de    ontbinding    aan    de Wederpartij    toerekenbaar    is,    is    Gebruiker gerechtigd   tot   vergoeding   van   de   schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de    Wederpartij    zijn    uit    de overeenkomst    voortvloeiende    verplichtingen niet  nakomt  en  deze  niet-nakoming  ontbinding rechtvaardigt,  dan  is  Gebruiker  gerechtigd  de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden  zonder  enige  verplichting  zijnerzijds tot  betaling  van  enige  schadevergoeding  of schadeloosstelling,  terwijl  de  Wederpartij,  uit hoofde       van       wanprestatie,       wél       tot schadevergoeding    of    schadeloosstelling    is verplicht.
 6. Indien de  overeenkomst  tussentijds  wordt opgezegd   door   Gebruiker,   zal   Gebruiker   in overleg  met  de  Wederpartij  zorgdragen  voor overdracht       van       nog       te       verrichten werkzaamheden   aan   derden.   Dit   tenzij   de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien  de  overdracht  van  de  werkzaamheden voor    Gebruiker    extra    kosten    met    zich meebrengt,    dan    worden    deze    aan    de Wederpartij     in     rekening     gebracht.     De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor  genoemde  termijn  te  voldoen,  tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van  betaling  of  faillissement,  van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet  binnen  drie  maanden  is  opgeheven  –  ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een    andere    omstandigheid    waardoor    de Wederpartij    niet    langer    vrijelijk    over    zijn vermogen  kan  beschikken,  staat  het  Gebruiker vrij   om   de   overeenkomst   terstond   en   met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst   te   annuleren,   zonder   enige verplichting  zijnerzijds  tot  betaling  van  enige schadevergoeding   of   schadeloosstelling.   De vorderingen  van  Gebruiker  op  de  Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of  gedeeltelijk  annuleert,  dan  zullen  de daarvoor  bestelde  of  gereedgemaakte  zaken, vermeerdert  met  de  eventuele  aan-  afvoer-  en afleveringskosten   daarvan   en   de   voor   de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,   integraal   aan   de   Wederpartij   in rekening worden gebracht.

 

artikel  5      Overmacht

 1. Gebruiker is    niet    gehouden    tot    het nakomen   van   enige   verplichting   jegens   de  Wederpartij  indien  hij  daartoe  gehinderd  wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te  wijten  aan  schuld,  en  noch  krachtens  de  wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan,      naast      hetgeen daaromtrent  in  de  wet  en  jurisprudentie  wordt begrepen,  alle  van  buitenkomende  oorzaken, voorzien   of   niet-voorzien,   waarop   Gebruiker geen  invloed  kan  uitoefenen,  doch  waardoor Gebruiker  niet  in  staat  is  zijn  verplichtingen  na te  komen.  Werkstakingen  in  het  bedrijf  van Gebruiker  of  van  derden  daaronder  begrepen. Gebruiker    heeft    ook    het    recht    zich    op overmacht       te       beroepen       indien       de omstandigheid  die  (verdere)  nakoming  van  de overeenkomst     verhindert,     intreedt     nadat Gebruiker     zijn     verbintenis     had     moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan  gedurende  de  periode  dat de  overmacht  voortduurt  de  verplichtingen  uit de   overeenkomst   opschorten.   Indien   deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder  der  partijen  gerechtigd  de  overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Gebruiker  ten  tijde  van  het intreden  van  overmacht  zijn  verplichtingen  uit de   overeenkomst   inmiddels   gedeeltelijk   is nagekomen  of  deze  zal  kunnen  nakomen,  en aan het nagekomen respectievelijk na te komen

gedeelte    zelfstandige    waarde    toekomt,    is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk  na  te  komen  gedeelte  separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur  te  voldoen  als  ware  er  sprake  van  een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6       Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient  te  geschieden  binnen  10 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan  te  geven  wijze  in  de  valuta  waarin  is gefactureerd,   tenzij   schriftelijk   anders   door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling  van  een  factuur,  dan  is  de Wederpartij  van  rechtswege  in  verzuim.  De Wederpartij  is  alsdan  een  rente  verschuldigd van  1%  per  maand,  tenzij  de  wettelijke  rente hoger  is,  in  welk  geval  de  wettelijke  rente verschuldigd  is.  De  rente  over  het  opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van  voldoening  van  het  volledig  verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft    het    recht    de    door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens  in  mindering  van  de  opengevallen rente    en    tenslotte    in    mindering    van    de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen,  een  aanbod  tot  betaling  weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de   toerekening   van   de   betaling   aanwijst. Gebruiker   kan   volledige   aflossing   van   de hoofdsom     weigeren,     indien     daarbij     niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij  is  nimmer  gerechtigd  tot verrekening  van  het  door  hem  aan  Gebruiker verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de  betalingsverplichting  niet  op.  De Wederpartij   die   geen   beroep   toekomt   op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek  6  BW)  is  evenmin  gerechtigd  om  de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de  Wederpartij  in  gebreke  of  in verzuim  is  in  de  (tijdige)  nakoming  van  zijn verplichtingen, dan komen  alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening       van       de       Wederpartij.       De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis    van    hetgeen    in    de    Nederlandse incassopraktijk  gebruikelijk  is,  momenteel  de berekeningsmethode         volgens         Rapport Voorwerk  II.  Indien  Gebruiker  echter  hogere kosten    ter    incasso    heeft    gemaakt    die redelijkerwijs  noodzakelijk  waren,  komen  de werkelijk  gemaakte  kosten  voor  vergoeding  in aanmerking.       De       eventuele       gemaakte gerechtelijke      en      executiekosten      zullen eveneens  op  de  Wederpartij  worden  verhaald. De   Wederpartij   is   over   de   verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7       Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door  Gebruiker  in  het  kader  van  de overeenkomst      geleverde      zaken      blijven eigendom  van  Gebruiker  totdat  de  Wederpartij alle    verplichtingen    uit    de    met    Gebruiker gesloten     overeenkomst(en)     deugdelijk     is nagekomen.
 2. Door   Gebruiker   geleverde   zaken,   die ingevolge          lid          1.          onder          het eigendomsvoorbehoud    vallen,    mogen    niet worden  doorverkocht  en  mogen  nimmer  als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet       bevoegd       om       de       onder       het eigendomsvoorbehoud    vallende    zaken    te verpanden   of   op   enige   andere   wijze   te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat  redelijkerwijs  van  hem  verwacht  mag worden     om     de     eigendomsrechten     van Gebruiker veilig te stellen.
 4. Indien derden  beslag  leggen  op  de  onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan  is  de  Wederpartij  verplicht  om  Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde    zaken    te verzekeren   en   verzekerd   te   houden   tegen brand,  ontploffings-  en  waterschade  alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op  eerste  verzoek  aan  Gebruiker  ter  inzage  te geven.   Bij   een   eventuele   uitkering   van   de verzekering  is  Gebruiker  gerechtigd  tot  deze penningen.  Voorzoveel  als  nodig  verbindt  de Wederpartij    zich    er    jegens    Gebruiker    bij

voorbaat  toe  om  zijn  medewerking  te  verlenen aan  al  hetgeen  dat  in  dat  kader  nodig  of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 1. Voor het  geval  Gebruiker  zijn  in  dit  artikel aangeduide  eigendomsrechten  wil  uitoefenen,  geeft       de       Wederpartij       bij       voorbaat onvoorwaardelijke      en      niet      herroepelijke toestemming  aan  Gebruiker  en  door  Gebruiker aan  te  wijzen  derden  om  al  die  plaatsen  te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

artikel 8    Garanties, onderzoek en reclames,  verjaringstermijn

 1. De door  Gebruiker  te  leveren  zaken  voldoen aan   de   gebruikelijke   eisen   en   normen   die daaraan    op    het    moment    van    levering redelijkerwijs    gesteld    kunnen    worden    en waarvoor  zij  bij  normaal  gebruik  in  Nederland zijn   bestemd.   De   in   dit   artikel   genoemde garantie   is   van   toepassing   op   zaken   die bestemd    zijn    voor    het    gebruik    binnen Nederland.  Bij  gebruik  buiten  Nederland  dient de  Wederpartij  zelf  te  verifiëren  of  het  gebruik daarvan  geschikt  is  voor  het  gebruik  aldaar  en voldoen   aan   de   voorwaarden   die   daaraan gesteld  worden.  Gebruiker  kan  in  dat  geval andere    garantie-    en    andere    voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in  lid  1  van  dit  artikel  genoemde  garantie geldt   voor   een   periode   van      7   dagen   na levering,  tenzij  uit  de  aard  van  het  geleverde anders   voortvloeit   of   partijen   anders   zijn overeengekomen.   Indien   de   door   Gebruiker

verstrekte  garantie  een  zaak  betreft  die  door een   derde   werd   geproduceerd,   dan   is   de garantie beperkt tot die, die door de producent van   de   zaak   ervoor   wordt   verstrekt,   tenzij anders wordt vermeld.

 1. Iedere vorm  van  garantie  komt  te  vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit  uit  onoordeelkundig  of  oneigenlijk gebruik      daarvan      of      gebruik      na      de houdbaarheidsdatum,     onjuiste     opslag     of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door   derden   wanneer,   zonder   schriftelijke toestemming  van  Gebruiker,  de  Wederpartij  of derden   aan   de   zaak   wijzigingen   hebben aangebracht  dan wel  hebben  getracht  aan  te brengen,    daaraan    andere    zaken    werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden  of  indien  deze  werden  ver-  of  bewerkt op  een  andere  dan  de  voorgeschreven  wijze. De  Wederpartij  komt  evenmin  aanspraak  op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of  het  gevolg  is  van  omstandigheden  waar Gebruiker   geen   invloed   op   kan   uitoefenen, daaronder    begrepen    weersomstandigheden (zoals    bijvoorbeeld    doch    niet    uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 2. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,    onmiddellijk    op    het moment  dat  de  zaken  hem  ter  beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of  kwaliteit  en/of  kwantiteit  van  het  geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet  aan    de    eisen    die    partijen dienaangaande   zijn overeengekomen. Eventuele  zichtbare  gebreken  dienen  binnen zeven dagen na levering    schriftelijk    aan Gebruiker  te  worden  gemeld.  Eventuele  niet zichtbare  gebreken  dienen  terstond,  doch  in ieder  geval  uiterlijk  binnen  veertien  dagen,  na ontdekking  daarvan,  schriftelijk  aan  Gebruiker te  worden  gemeld.  De  melding  dient  een  zo gedetailleerd  mogelijke  omschrijving  van  het gebrek  te  bevatten,  zodat  Gebruiker  in  staat  is adequaat  te  reageren.  De  Wederpartij  dient Gebruiker  in  de  gelegenheid  te  stellen  een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn    betalingsverplichting    niet    op.    De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname  en  betaling  van  de  overigens  bestelde zaken.
 4. Indien van  een  gebrek  later  melding  wordt gemaakt,  dan  komt  de  Wederpartij  geen  recht meer     toe     op     herstel,     vervanging     of schadeloosstelling.
 5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig  is  gereclameerd,  dan  zal Gebruiker  de  gebrekkige  zaak  binnen  redelijke termijn   na   retourontvangst   daarvan   dan wel, indien  retournering  redelijkerwijze  niet  mogelijk

is,  schriftelijke  kennisgeving  ter  zake  van  het gebrek  door  de  Wederpartij,  ter  keuze  van Gebruiker,   vervangen    of    zorgdragen    voor herstel       daarvan       dan wel       vervangende vergoeding    daarvoor    aan    de    Wederpartij voldoen.   In   geval   van   vervanging   is   de Wederpartij  gehouden  om  de  vervangen  zaak aan  Gebruiker  te  retourneren  en  de  eigendom daarover  aan  Gebruiker  te  verschaffen,  tenzij Gebruiker anders aangeeft.

 1. Indien komt  vast  te  staan  dat  een  klacht ongegrond  is,  dan  komen  de  kosten  daardoor ontstaan,         daaronder         begrepen         de onderzoekskosten,  aan  de  zijde  van  Gebruiker daardoor  gevallen,  integraal  voor  rekening  van de Wederpartij.
 2. Na verloop  van  de  garantietermijn  zullen  alle kosten   voor   herstel   of   vervanging,   inclusief administratie-,  verzend-  en  voorrijdkosten,  aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. In afwijking van        de        wettelijke verjaringstermijnen,  bedraagt  de verjaringstermijn    van    alle    vorderingen    en verweren    jegens    Gebruiker    en    de    door Gebruiker     bij     de     uitvoering     van     een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

artikel 9       Persoonsgegevens

 1. Gebruiker verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2.. De verwerking van persoonsgegevens door Gebruiker vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 1. Wederpartij stemt ermee in dat Gebruiker vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende Wederpartij en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan Wederpartij, en/of diens cliënten dan wel derden mag en kan verwerken in het kader van een (i) opdracht door Wederpartij aan Gebruiker verstrekt, (ii) het voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii) optimalisering van de dienstverlening en (iv) interne zakelijke doeleinden. Onder verwerken wordt in dit kader tevens begrepen het delen van deze gegevens met aan Gebruiker gelieerde (rechts)personen en ondernemingen, en met derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht, en bovendien het verwerken door verwerkers werkzaam bij of voor Gebruiker.
 2. Wederpartij staat er voor in dat door hem verstrekte c.q. van hem afkomstige persoonsgegevens door Gebruiker verwerkt mogen worden en vrijwaart Gebruiker voor schade in verband met claims van betrokkenen of derden met betrekking tot de niet-naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 3. Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging treft Gebruiker passende maatregelen om de van Wederpartij afkomstige persoonsgegevens te beschermen.

 

artikel 10       Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is  niet  aansprakelijk  voor  schade, van    welke    aard    ook,    ontstaan    doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij    verstrekte    onjuiste    en    /    of onvolledige gegevens.
 3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,  dan  is  de  aansprakelijkheid van  Gebruiker  beperkt  tot  maximaal  tweemaal de  factuurwaarde  van  de  order,  althans  tot  dat gedeelte      van      de      order      waarop      de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds   beperkt   tot   het   bedrag   der uitkering  van  zijn  verzekeraar  in  voorkomend geval.
 5. Gebruiker is   uitsluitend   aansprakelijk   voor directe schade.
 6. Onder directe    schade    wordt    uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover   de   vaststelling   betrekking   heeft   op schade  in  de  zin  van  deze  voorwaarden,  de eventuele   redelijke   kosten   gemaakt   om   de gebrekkige   prestatie   van   Gebruiker   aan   de overeenkomst   te   laten   beantwoorden,   voor zoveel    deze    aan    Gebruiker    toegerekend kunnen  worden  en    redelijke  kosten,  gemaakt ter  voorkoming  of  beperking  van  schade,  voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Gebruiker is    nimmer    aansprakelijk    voor indirecte      schade,      daaronder      begrepen gevolgschade,      gederfde      winst,      gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid   gelden   niet   indien   de schade  te  wijten  is  aan  opzet  of  grove  schuld van     Gebruiker     of     zijn     leidinggevende ondergeschikten.

 

artikel 11     Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat  op  de  Wederpartij over  op  het  moment  waarop  zaken  aan  de Wederpartij  in  de  macht  van  de  Wederpartij worden gebracht.

 

artikel 12     Vrijwaring

 1. De Wederpartij  vrijwaart  Gebruiker  voor eventuele   aanspraken   van   derden,   die   in verband     met     de     uitvoering     van     de overeenkomst  schade  lijden  en  waarvan  de oorzaak    aan    andere    dan    aan    Gebruiker

toerekenbaar is.

 1. Indien Gebruiker   uit   dien   hoofde   door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij  gehouden  Gebruiker  zowel  buiten als  in  rechte  bij  te  staan  en  onverwijld  al hetgeen  te  doen  dat  van  hem  in  dat  geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke  blijven  in  het  nemen  van  adequate maatregelen,     dan     is     Gebruiker,     zonder ingebrekestelling,  gerechtigd  zelf  daartoe  over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal   voor   rekening   en   risico   van   de Wederpartij.

 

artikel 13     Intellectuele eigendom 

 1. Gebruiker behoudt  zich  de  rechten  en bevoegdheden   voor   die   hem   toekomen   op grond     van     de     Auteurswet     en     andere intellectuele   wet-   en   regelgeving.   Gebruiker heeft  het  recht  de  door  de  uitvoering  van  een overeenkomst    aan    zijn    zijde    toegenomen kennis    ook    voor    andere    doeleinden    te gebruiken,    voorzover    hierbij    geen    strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

artikel  14    Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle  rechtsbetrekkingen  waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht   van   toepassing,   ook   indien   aan   een verbintenis    geheel    of    gedeeltelijk    in    het buitenland  uitvoering  wordt  gegeven  of  indien de   bij   de   rechtsbetrekking   betrokken   partij aldaar  woonplaats  heeft.  De  toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter  in  de  vestigingsplaats van  Gebruiker  is  bij  uitsluiting  bevoegd  van geschillen   kennis   te   nemen,   tenzij   de   wet dwingend  anders  voorschrijft.  Niettemin  heeft Gebruiker  het  recht  het  geschil  voor  te  leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter  doen  nadat  zij  zich  tot  het  uiterste hebben  ingespannen  een  geschil  in  onderling overleg te beslechten.

 

artikel 15     Vindplaats en  wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn
 2. Van toepassing    is    steeds    de    laatst gedeponeerde  versie  c.q.  de  versie  zoals  die gold  ten  tijde  van  het  totstandkomen  van  de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse  tekst  van  de  algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.